“ศิรินันท์” หนุนนโยบาย Future Skill ผลักดันทักษะแห่งโลกอนาคต

“ศิรินันท์ ศิริพานิช” ว่าที่ผู้สมัครส.ส. กทม. เขต 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ หนุนนโยบาย Future Skill ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ทักษะที่โลกอนาคตต้องการ เปิดโอกาสทางอาชีพและรายได้ให้คนไทย มุ่งสร้างงานดี รายได้แรงให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 66 นางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เปิดเผยในขณะเข้าร่วมงาน “CODING ERA Next Wave of Thailand’s Education หรือ ยุคโค้ดดิ้ง คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย” มหกรรมการเรียนรู้ด้าน Coding และโซลูชันครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้แบบ Coding Edutainment จากแพลตฟอร์มเว็บเบสโค้ดดิ้งเกม “CodeCombat” ส่งเสริมเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญ ของการเรียนรู้ Coding พร้อมผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะ Coding สร้างบุคลากรตรงตามความต้องการตลาดแรงงานแห่งอนาคต ซึ่งจัดโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับพันธมิตร บริษัท โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) จำกัด และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กรุงเทพมหานคร, บริษัท เทอมาเทค เทคโนโลยี ไทยแลนด์, มิวซ์ อินโนเวชั่นจำกัด และเครือข่ายนักวิจัยทั่วประเทศไทย

ผลักดันทักษะแห่งโลกอนาคต

ภายในงานเวทีปาฐกถาพิเศษจากนักวิชาการในหัวข้อ “การพัฒนากำลังคนด้านโค้ดดิ้ง และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย” และ “การพัฒนาเยาวชนด้วยปัญญาประดิษฐ์ภายใต้การบริหารของกรุงเทพมหานคร” “ในฐานะที่ได้คร่ำหวอดในวงการการศึกษามากว่า 10 ปี ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสของพรรค และเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กทม. จึงได้เตรียมผลักดันนโยบายด้าน Future Skill ให้เกิดขึ้นจริง เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างทักษะการทำงาน และอาชีพแห่งโลกอนาคต เพื่อสร้างบุคลากรที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก นำมาซึ่งรายได้ที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงทำให้มองย้อนไปว่า ตลาดงาน ต้องการใครไปทํางาน และงานอะไรที่ตอนนี้เป็นที่ต้องการ จนสร้างรายได้ที่สูงขึ้น จึงได้คำตอบว่างานด้าน Coding, Robotic, รถพลังงานไฟฟ้า (EV) เป็นต้น ล้วนแต่เป็นงานที่ตลาดโลกต้องการในปัจจุบัน เราจึงต้องพัฒนาทักษะ Future Skill ให้คนไทยอย่างเร่งด่วน ให้มีทักษะด้านอาชีพที่ตลาดโลกต้องการ เมื่อมีความต้องการสูง ก็จะทำให้ได้รับค่าตอบแทนที่สูงด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องเร่งสร้างและพัฒนาทักษะดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม”

ข่าวการศึกษาเพิ่มเติม >>> กสศ. แนะหยุดวงจรความยากจนข้ามรุ่น ด้วยระบบโอกาสการศึกษาแบบไร้รอยต่อ